Moduł Tokenizer

Nagłówek: Tokenizer.hpp
Elementy modułu: Tokenizer Module

Wstęp

To prosty tokenizer, który przetwarza ciąg znaków na tokeny takie jak liczby, identifikatory, łańcuchy, symbole itp. Obsługiwana składnia jest wzorowana na C/C++. Jego założeniem jest zastąpić mój stary język opisu XNL2.

Na jego bazie można budować parsery różnych plików np. konfiguracyjnych albo opisujących i przechowujących różne informacje - tekstowe, numeryczne i inne, dowolnie zorganizowane. Polecam go zamiast XML, bo XML jest bardzo rozwlekły. Tokenizer raczej nie nadaje się do budowy języków programowania, a jedynie formatów opisu.

Ogólne

Obsługa

 1. Wczytać dokument lub uzyskać strumień pozwalający na jego wczytywanie.
 2. Utworzyć obiekt klasy common::Tokenizer korzystając z jednego z jego konstruktorów.
 3. Opcjonalnie skonfigurować tokenizer rejestrując swoje słowa kluczowe.
 4. Pobierać w pętli kolejne tokeny metodą common::Tokenizer::Next(), po której można odczytywać:

Składnia

Składnia jest wzorowana na C/C++.

Znak \ po którym od razu następuje koniec linii przełamuje linię tak, że koniec linii jest ignorowany i dalej rozciąga się ta sama linia, np.:

abc\
def

Komentarze mogą być:

Symbolami są znaki:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) = [ ] { } ; : , . < > ? \ | /

Identyfikatorem jest ciąg liter (tylko ASCII, bez polskich) i cyfr rozpoczynający się od litery. Znak _ jest uważany za literę. Przykłady:

abc  a123  _G

Słowo kluczowe jest jak identyfikator. Jedyna różnica polega na tym, że jego specjalne znaczenie jako słowa kluczowego zostało zarejestrowane.

Liczba całkowita to na przykład: Jeśli rozpoczyna się od 0, jest ósemkowa. Jeśli rozpoczyna się od 0x lub 0X, jest szesnastkowa.

10  +2  -7  0777  0xFFFFFFFF

Liczba zmiennoprzecinkowa to na przykład:

10.5  -.2  3.1e-2

Stała znakowa to pojedynczy znak objęty w apostrofy:

'A'  '\n'

Stała łańcuchowa to dowolna liczba znaków objęta w cudzysłowy. O tym czy wewnątrz łańcucha może się znajdować koniec wiersza (czy łańcuch może się rozciągać na wiele wierszy) decyduje flaga w konstruktorze tokena. Domyślnie nie może.

"abc"  ""  "a b \"c\"\n"

Sekwencje ucieczki, czyli sposób zapisywania znaków specjalnych wewnątrz stałych znakowych i łańcuchowych jest podobny do C/C++.

Przykład

Jeśli plik ma strukturę taką jak ten przykład:

{
 Nazwa1 = "Wartość1"
 Nazwa2 = "Wartość2"
}

To kod, który parsuje go z użyciem modułu Tokenizer może wyglądać tak:

void ParseMyFormat(std::map<string, string> &Out, const string &In)
{
 common::Tokenizer t(&In, 0);
 t.Next();
 t.AssertSymbol('{');
 t.Next();
 std::pair<string, string> Item;
 while (!t.QuerySymbol('}'))
 {
  t.AssertToken(common::Tokenizer::TOKEN_IDENTIFIER);
  Item.first = t.GetString();
  t.Next();
  t.AssertSymbol('=');
  t.Next();
  t.AssertToken(common::Tokenizer::TOKEN_STRING);
  Item.second = t.GetString();
  t.Next();
  Out.insert(Item);
 }
 t.Next();
 t.AssertEOF();
}

Czego nie ma


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1